Ticaret ünvanı nedir? (Ekonomi)

Ticari işletmeyi tanıtan, onun gerçek veya tüzel kişiliğini temsil eden bir isim ya da işarettir.

Türk Ticaret Kanununa göre (TTK, m. 41) her tacir ticari işletmesiyle ilgili işlemleri ticaret ünvam ile yapmak ve işletmesiyle ilgili belgeleri bu ünvan altında imzalamak zorundadır. Ticaret ünvanı, ticari işletmenin girişinde kolayca görülecek bir yere ya. zılır. Tacirler, ticari işletmelerinin açıldığı günden itibaren belirli bir süre içinde ticari işletmelerini ve seçtikleri ticaret Unvanlarını, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline tesçil ve ilan ettirmek zorundadırlar.

Her tacir, kullanacağı ticaret ünvanmı ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirir ve sicil memuruna verir. Tacir, tüzel kişi ise ünvanla birlikte, onun adına imzaya yetkili olanların imzalannı da noterce onaylatıp sicil memuruna vermelidir. Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin ticaret ünvanları da yerli ticari işletmeler gibi, tesçil olunur. Bunlar için, ikametgahı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Gerçek kişilerde, işletmenin niteliğini gösteren bazı eklerle birlikte tacirin adı ve soyadından oluşur. Kollektif şirketlerde, hiç değilse ortaklardan birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Limited, anonim ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek suretiyle, ticari ünvanlarmı serbestçe seçebilirler.

Ancak Unvanlarında "Limited Şirket", "Anonim Şirket" ve "Kooperatif Şirket" kelimelerinin tam veya kısaltılmış olarak bulunması zorunludur. Komandit şirketlerde komandite ortaklardan birisinin ad ve soyadı ile şirket türü (adi komandit şirket) yazılır, komanditer ortakların ad ve soyadları yazılmaz. "Türk", "Türkiye", "Milli" ve "Cumhuriyet" kelimelerinin ticaret ünvam olarak alınması Bakanlar Kurulunun kararma bağlıdır. (TTK, m. 48) Her şube, asıl şirketin ticaret ünvanmı, şube olduğunu belirterek kullanabilir. Usulüne uygun biçimde tesçil ve ilan edilen ticaret Unvanını kullanma hakkı, yalnızca sahibine aittir. Unvanlarda kamu düzenine, gerçeklere, işletmenin niteliğine, önemi ve mali durumuna aykırı ibareler yer alamaz.

Son eklenenler

ıvs

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç